DBH Investment Kockázati Tőkealap
Általános adatok

Alap neve: DBH Investment Kockázati Tőkealap
Alapkezelő neve: DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített cégnév: DBH Investment Zrt.
Székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., 5.em
Cégjegyzékszám: 01-10-046201
Adószám: 14488001-1-43
Statisztikai számjel: 14488001-6499-114-01
A cég fő tevékenysége: 6499’08 M.n.s. pénzügyi közvetítés
Tevékenységi engedély száma: E-III/1043/2008
A pályázó elektronikus elérhetősége: www.dbh-group.com
Email: investment@dbh-group.com
Jegyzett tőke: 5.000.000.000 Ft
Futamidő: 10 év

Befektetési kritériumok

Befektetésekkel kapcsolatos pályázati támogatásból adódó fő megkötések

Az Alap terhére végrehajtandó kockázati tőkebefektetések gazdasági társaságokba történő részesedésszerzésen alapuló tőkebefektetések formájában valósulnak meg.

Az Alap terhére kockázati tőkebefektetések azon, a Magyar Köztársaság területén, nem a közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező mikro-, kis-, és középvállalkozások esetében valósíthatóak meg,
 • amelyek (illetve amelyek esetleges jogelődjei) a cégjegyzéki/nyilvántartási adatok alapján – az első befektetési döntéshez képest – legfeljebb 5 (öt) naptári éven belül kerültek megalapításra/nyilvántartásba vételre; továbbá
 • amelynek, illetve amelynek közvetlen és közvetett tulajdonosaival együttesen számított konszolidált éves nettó árbevétele egyetlen üzleti évben sem haladta meg az 1,5 (másfél) milliárd forintot.

Nem valósítható meg az Alap terhére kockázati tőkebefektetés olyan Mikro-, Kis-, illetve Középvállalkozás esetében,
 • amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
 • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Közös Alap Alprogrammal összefüggésben valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
 • amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;
 • amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;
 • amely a hajógyártásban, valamint a szén- és az acéliparban, illetve a pénzügyi ágazatban tevékenykedik; illetve

Nem valósítható meg kockázati tőkebefektetés, illetőleg nem használható fel az Alap terhére végrehajtott tőkebefektetés az alábbi célokra:
 • meglévő gazdasági társaságban történő részesedésszerzés;
 • hitelintézettel és más üzletszerű finanszírozással foglalkozó intézménnyel szemben fennálló kötelezettség, illetve az Országos Mikrohitel Alapból folyósított hitel; illetve
  kereskedelmi (azaz ingatlan-értékesítési) célú ingatlanfejlesztési tevékenység finanszírozására.
 • az Alap egy vállalkozás tekintetében – ideértve a valamely vállalkozás, illetve azonos személy(ek) vagy vállalkozás(ok) ellenőrzése alatt álló vállalkozásokat is – legfeljebb három egymást követő gazdasági évben hozhat befektetési döntéseket;
 • egy 12 (tizenkét) hónapból álló időszak alatt a Közös Alap egy vállalkozásba – ideértve a valamely vállalkozás, illetve azonos személy(ek) vagy vállalkozás(ok) ellenőrzése alatt álló vállalkozásokat is – legfeljebb 1,5 millió EUR (azaz másfélmillió euró) összegnek megfelelő forint összeget fektethet be;
 • az Alap egy vállalkozásba – ideértve a valamely vállalkozás, illetve azonos személy(ek) vagy vállalkozás(ok) ellenőrzése alatt álló vállalkozásokat is – egy befektetési döntésével legfeljebb 1,5 millió EUR (azaz másfélmillió euró) összegnek megfelelő forint összeg befektetését határozhatja el;
 • az Alap befektetésének minden esetben a vállalkozás jegyzett tőkéjének megemelésével – új társaság alapítása esetén a jegyzett tőke befizetésével – kell megvalósulnia.

A befektetések tekintetében fennálló támogatáshalmozódási szabályok:
 • a kis- és középvállalkozásokba történő kockázati tőke-befektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról szóló 2006/C 194/02 közösségi iránymutatás szerint támogatott tőkefinanszírozásban részesül,
 • amennyiben ezt a tőkét más csoportmentességi rendeletek, iránymutatások, keretszabályok vagy egyéb állami támogatásról szóló dokumentumok alapján támogatható induló beruházási vagy egyéb elszámolható költségek fedezésére használják, akkor a megfelelő támogatási plafont vagy maximális támogatható összeget általánosan 50 százalékkal, illetve a támogatott területeken található megcélzott vállalkozások esetében 20 százalékkal csökkentik az első kockázati tőke-befektetés első három évében és legfeljebb a kapott összeg erejéig, továbbá, hogy
 • ezt a csökkentést nem kell alkalmazni azokra a támogatási intenzitásokra, amelyeket a kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott állami támogatás közösségi keretrendszere vagy annak utódrendszere vagy az e területre vonatkozó csoportmentességi rendeletek írnak elő.

Takarék Kockázati Tőkealap 1.

GINOP-8.1.3/B-17 azonosító jelű, „Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram” elnevezésű kockázati tőkeprogram

Termékleírás letöltése

BEFEKTETÉSI JELLEMZŐK RÖVIDEN

 • Regionális lefedettség: Magyarország, kivéve a közép-magyarországi régiót
 • Megcélzott vállalkozások: Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-kis és középvállalkozások, magas növekedési potenciállal
 • Megcélzott tevékenységi körök: K+F+I tevékenységet felmutatni képes vagy azt vállaló KKV-k
 • Vállalati életszakasz: induló és már működő vállalkozások
 • Kiemelt célok: olyan társaságok, amelyek illeszkednek az S3 Kormányzati stratégia szakosodási irányaihoz (Fejlett jármű és egyéb gépipari technológiák)

BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

A tőkealap olyan kis-és középvállalatokba fektet, melyek megalapozott üzletimodellel, egyedi, lehetőleg nemzetközi perspektívával is bíró termékkel vagy szolgáltatással, valamint elkötelezett menedzsmenttel, és mindezek eredőjeként kiemelkedő növekedési potenciállal rendelkeznek. Alapunk szektorfókusza a fejlett jármű-és gépgyártás, célunk, hogy nagynövekedési potenciállal rendelkező társaságokba fektethessünk be. A kockázati tőke  által általában kedvelt szektorok, mint az informatika, a biotechnológia, vagy a szolgáltatások mellett más szektorok, így az egészségügy, a szállodaipar, a logisztika, az elektronika és a gépgyártás területén tevékenykedő cégeket is szívesen megvizsgáljuk.
Fontos azonban, hogy az MFB  tőkefinanszírozási program keretein belül kereskedelmicélú ingatlanfejlesztés, hajóépítés és bányászat nem finanszírozható. Az alap célja, hogy korai fázisban lévő cégek mellett növekedési fázisban lévő, már néhány százmillió, esetleg egy-két milliárd forint bevétellel rendelkező társaságokban szerezzen részesedést.
Olyan cégeket keresünk tehát, akik az ötleten túl márműködő prototípussal és néhány ügyféllel is rendelkeznek, ahol az alapítók koncepciója már valamilyen igazolást nyert, vagy amelyek ugyan önfinanszírozóak, de olyan növekedési potenciállal rendelkeznek, amelynek kiaknázására a jelen lehetőségeiket meghaladó tőkére van szükségük.

A befektetési időhorizont
 2-7 év.

Finanszírozás mértéke és formája
A finanszírozás tőkeemelés (törzstőke+tőketartalék) formájában valósul meg, melyet kiegészíthet tulajdonosi kölcsön is. Az Alap jellemzően 250-1500 millió Ft közötti összegben kínál tőkét a vállalkozások számára, ezért általában kisebbségi tulajdonrészt kérünk a támogatott vállalkozásban. A folyósítás egy, vagy több részletben történik, a részletek egymáshoz való aránya rugalmasan alakítható. A további részlet folyósításának főbb feltételei: a befektetés első részletével történő elszámolás, a költségek bemutatása, valamint a vállalt outputok, mérföldkövek elérésének bemutatása.
A befektetési szerződésnek és az üzleti tervnek megfelelően minden olyan költség finanszírozható, amely a céltársaság működésével kapcsolatban felmerül, és amit a vonatkozó jogszabályok megengednek (pl. termékfejlesztés költségei, piaci validálásköltségei, szellemi termékek védelme, munkabérek).

Általános adatok

Az Alap elnevezése: Takarék Kockázati Tőkealap I.
Az Alap fajtája: Zártvégű
Az Alapkezelő adatai: DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az Alapkezelő székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., 5.em
Az Alapkezelő telephelye: 1083 Budapest, Üllői út 48.
Az Alapkezelő törzsszáma: 14488001
Cégbírósági/bírósági nyilvántartási szám: 01-10-046201
A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

2018. évben az Alappal kapcsolatban az alábbi befeketetési döntések születtek

1. Benvin Glass Hulladékfeldolgozó Kft.

a) Projekt leírás: Stacioner, ún. háromlépcsős technológiájú, nedves eljárás alapú üvegtörő és rostáló gépsor megvásárlása, és komplex üvegtörő infrastruktúra kialakítása.
b) Befektetési döntés: 2018.12.05.

2. Szerszám Plast Termelő és Szolgáltató Kft.

a) Projekt leírás: A beruházás célja egy automatizált és rugalmas CNC egyedi szerszámkészítő gyártási rendszer létesítése. A beruházás várt eredménye egy “high-tech”, magasan automatizált gyártási folyamat megvalósítása, ahol az alkatrészek/szerszámok gyártását – nagyrészt – egy operátor nélküli, állandó emberi felügyeletet nem igénylő robotizált gyártócellában kerül megvalósításra.
b) Befektetési döntés: 2018.12.05.

3. UHP Projekt Kft.

a) Projekt leírás: A beruházás célja egy ún. UHPWC (Ultra High Pressure Water Cleaning) innovatív robotizált technológiára épülő fejlesztő és szolgáltató bázis létrehozása, melynek kiemelkedően magas, előremutató környezetvédelmi és gépipari értékei betöltik a hazánkban ezen a téren mutatkozó hiányt.
b) Befektetési döntés: 2018.12.05.