Kezelt alap

BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

A DBH Kockázati Tőkealap futamideje 10 év, amelyen belül a befektetési időszak 2015. december 31-ig tart. Az Alap célcsoportját kizárólag magyarországi székhellyel rendelkező KKV-k képezik. Ezen vállalkozásokra vonatkozó további ágazati és működési megkötések a befektetési kritériumok címszó alatt kerülnek részletes bemutatásra.

Az alap elsősorban olyan start up és innovatív vállalkozások növekedési pályára állítását célozza meg, amelyek 2-6 éves befektetési időszakot követően az eredményes működés révén képesek lesznek önállóan a menedzsment által vagy szakmai befektetők segítségével az Alapot kivásárolni.

A céltársaságok tekintetében nem határoztunk meg kizárólagos ágazati preferenciát, viszont jellemzően az innováción alapuló, technológia intenzív, high-tech iparágak projektjei pályáznak a legjobb eséllyel.
A projektek fejlettségi stádiumát tekintve elsősorban az „üzleti angyal” fázison túljutott befektetési lehetőségeket célozzuk meg. Ennek megfelelően a tervezett minimális befektetési méret 50-70 MFt.

Az Alap jellemzően a 150-400 MFt közötti projekteket részesíti előnyben. A pályázati megkötések miatt egy vállalkozásba gazdasági éven belül befektethető maximális tőkeösszeg 400 MFt. A követő befektetések révén ez 3 év alatt 1.200 MFt-os befektetést is lehetővé tesz.

A befektetési időszakon belül lehetőség van tagi kölcsön nyújtására is. A céltársaságokban nem határoztunk minimális vagy maximális részesedésszerzést, ez a mindenkori projektjavaslatok alapján kerül megállapításra.

Általános adatok

Alap neve: DBH Investment Kockázati Tőkealap
Alapkezelő neve: DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített cégnév: DBH Investment Zrt.
Székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., 5.em
Cégjegyzékszám: 01-10-046201
Adószám: 14488001-1-43
Statisztikai számjel: 14488001-6499-114-01
A cég fő tevékenysége: 6499’08 M.n.s. pénzügyi közvetítés
Tevékenységi engedély száma: E-III/1043/2008
A pályázó elektronikus elérhetősége: dbh-group.com
Email: investment@dbh-group.com
Jegyzett tőke: 5.000.000.000 Ft
Futamidő: 10 év

 BEFEKTETÉSI KRITÉRIUMOK

Befektetésekkel kapcsolatos pályázati támogatásból adódó fő megkötések

Az Alap terhére végrehajtandó kockázati tőkebefektetések gazdasági társaságokba történő részesedésszerzésen alapuló tőkebefektetések formájában valósulnak meg.

Az Alap terhére kockázati tőkebefektetések azon, a Magyar Köztársaság területén, nem a közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező mikro-, kis-, és középvállalkozások esetében valósíthatóak meg,

 • amelyek (illetve amelyek esetleges jogelődjei) a cégjegyzéki/nyilvántartási adatok alapján – az első befektetési döntéshez képest – legfeljebb 5 (öt) naptári éven belül kerültek megalapításra/nyilvántartásba vételre; továbbá
 • amelynek, illetve amelynek közvetlen és közvetett tulajdonosaival együttesen számított konszolidált éves nettó árbevétele egyetlen üzleti évben sem haladta meg az 1,5 (másfél) milliárd forintot.

Nem valósítható meg az Alap terhére kockázati tőkebefektetés olyan Mikro-, Kis-, illetve Középvállalkozás esetében,

 • amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
 • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Közös Alap Alprogrammal összefüggésben valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
 • amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;
 • amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;
 • amely a hajógyártásban, valamint a szén- és az acéliparban, illetve a pénzügyi ágazatban tevékenykedik; illetve

Nem valósítható meg kockázati tőkebefektetés, illetőleg nem használható fel az Alap terhére végrehajtott tőkebefektetés az alábbi célokra:

 • meglévő gazdasági társaságban történő részesedésszerzés;
 • hitelintézettel és más üzletszerű finanszírozással foglalkozó intézménnyel szemben fennálló kötelezettség, illetve az Országos Mikrohitel Alapból folyósított hitel; illetve
  kereskedelmi (azaz ingatlan-értékesítési) célú ingatlanfejlesztési tevékenység finanszírozására.
 • az Alap egy vállalkozás tekintetében – ideértve a valamely vállalkozás, illetve azonos személy(ek) vagy vállalkozás(ok) ellenőrzése alatt álló vállalkozásokat is – legfeljebb három egymást követő gazdasági évben hozhat befektetési döntéseket;
 • egy 12 (tizenkét) hónapból álló időszak alatt a Közös Alap egy vállalkozásba – ideértve a valamely vállalkozás, illetve azonos személy(ek) vagy vállalkozás(ok) ellenőrzése alatt álló vállalkozásokat is – legfeljebb 1,5 millió EUR (azaz másfélmillió euró) összegnek megfelelő forint összeget fektethet be;
 • az Alap egy vállalkozásba – ideértve a valamely vállalkozás, illetve azonos személy(ek) vagy vállalkozás(ok) ellenőrzése alatt álló vállalkozásokat is – egy befektetési döntésével legfeljebb 1,5 millió EUR (azaz másfélmillió euró) összegnek megfelelő forint összeg befektetését határozhatja el;
 • az Alap befektetésének minden esetben a vállalkozás jegyzett tőkéjének megemelésével – új társaság alapítása esetén a jegyzett tőke befizetésével – kell megvalósulnia.

A befektetések tekintetében fennálló támogatáshalmozódási szabályok:

 • a kis- és középvállalkozásokba történő kockázati tőke-befektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról szóló 2006/C 194/02 közösségi iránymutatás szerint támogatott tőkefinanszírozásban részesül,
 • amennyiben ezt a tőkét más csoportmentességi rendeletek, iránymutatások, keretszabályok vagy egyéb állami támogatásról szóló dokumentumok alapján támogatható induló beruházási vagy egyéb elszámolható költségek fedezésére használják, akkor a megfelelő támogatási plafont vagy maximális támogatható összeget általánosan 50 százalékkal, illetve a támogatott területeken található megcélzott vállalkozások esetében 20 százalékkal csökkentik az első kockázati tőke-befektetés első három évében és legfeljebb a kapott összeg erejéig, továbbá, hogy
 • ezt a csökkentést nem kell alkalmazni azokra a támogatási intenzitásokra, amelyeket a kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott állami támogatás közösségi keretrendszere vagy annak utódrendszere vagy az e területre vonatkozó csoportmentességi rendeletek írnak elő.

.