privacy-policy-2020-12-02-21-14-47.png

Adatkezelési Tájékoztató

A DBH Group B.V. vállalatok és üzleti egységek széles körét foglalja magában (együttesen a “DBH Group”), amelyek DBH márkanév alatt működnek.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

(1) Az Adatkezelő és Adatvédelmi tisztviselő neve, adatai és elérhetősége:

a) Adatkezelő neve: DBH Group B.V.
b) Székhelye: 5657 EA Eindhoven, Luchthavenweg 81.037
c) Cégjegyzékszáma: 14029628
d) Postacíme: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. / 5657 EA Eindhoven, Luchthavenweg 81.037
e) E-mail: info@dbh-group.com

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
E-mail: gdpr@dbh-group.com
Phone: +36 1 803 7900

(2) A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

(3) A (2) bekezdésben megfogalmazott cél érdekében az Ön személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

Az általunk végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Infotv.”);
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”) évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Portálon keresztül és egyéb módon Ön által megadott személyes adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az Ön kifejezett, előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük.

4. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

DBH Group B.V. által folytatott, ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelési tevékenységek tekintetében az alábbiakról tájékoztatjuk.

1./ Jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják

a) a Társaság által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban
 • a rendelkezésre jogosult személyek azonosítása
 • a tényleges tulajdonos azonosítása
 • az ügyfél képviselői, alkalmazottai és rendelkezési jogosultjai adatainak az ügyféllel kötött szerződés teljesítése érdekében történő kezelése
 • szolgáltatással kapcsolatos számlázás
 • javítási, karbantartási, szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó számlázás
 • közérdekű adatigénylés teljesítése

b) egyéb adatkezeléssel kapcsolatban:
 • tanulószerződéssel / gyakornoki szerződéssel rendelkező tanulók nyilvántartása
 • humán erőforrás kiválasztása

2./ Társaságunk jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a következő adatkezeléseket végzi:

a) Tényleges tulajdonos/vezető tisztségviselő azonosítása

Az adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre: név, születési név, születési hely és idő, állampolgárság, lakcím, TAJ szám, adóazonosító

Az adatkezelés jogalapja: a Társaságot terhelő jogi kötelezettség teljesítése (a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. évi LIII. tv.7- 8. §, a továbbiakban: Pmtv.)

Az adatkezelés időtartama: az adatrögzítéstől számított 8 év

b) Okmányok másolata és adatai:

Az adatkezelés célja: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, Pmtv-ben törvényben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából

Az adatkezelés jogalapja: Pmtv. 7. § (8) bekezdés

A kezelt adatok köre:
 • magyar állampolgár esetébena személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya, adókártya
 • külföldi állampolgár eseténúti okmány vagy személyazonosító igazolvány, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmány.
 • Az adatkezelés időtartama: az adatrögzítéstől számított 8 év

c) Tanuló-, gyakornoki szerződés

Az adatkezelés célja: tanuló-, gyakornoki szerződéssel rendelkező tanulók nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja: a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII tv. 42.§ – 55.§

A kezelt adatok: név, anyja neve, születési hely, idő, személyi igazolvány száma, lakcím, (kiskorú tanuló esetén: törvényes képviselő neve, lakcíme, telefonszáma), TAJ szám, adóazonosító

Az adatkezelés időtartama: 5 évig

Adattovábbítás: az érintett megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve az elméleti képzést biztosító iskolák részére

d) Értékesítéssel kapcsolatos számlázás

Az adatkezelés célja: értékesítéssel kapcsolatos számlázás

Az adatkezelés jogalapja: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § d) és e) pontjai; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bek.

A kezelt adatok: név, lakcím, adószám

Az adatkezelés időtartama: 8 évig

e) Javítási, karbantartási, szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó számlázás

Az adatkezelés célja: javítási, karbantartási szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó számlázás

Az adatkezelés jogalapja: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § d) és e) pontjai; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bek.

A kezelt adatok: név, lakcím, adószám, székhely

Az adatkezelés időtartama: 8 évig

f) Közérdekű adatigénylés

Az adatkezelés célja: közérdekű adatigénylések teljesítése, illetve az azzal kapcsolatos számlázás

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 26.-31. §

A kezelt adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, ill. kérésére történő törlésig

g) Önéletrajzok kezelése

Az adatkezelés célja: a meghirdetett munkakör betöltése; a pályázati anyag tárolásához történő hozzájárulás esetén további cél az Ön tájékoztatása a végzettségének, képzettségének és elképzeléseinek megfelelő álláspályázatainkról.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön előzetes és önkéntes hozzájárulása azzal, hogy önéletrajzát bármilyen módon eljuttatta Társaságunk számára

Az adatkezelés időtartama:
 • Amennyiben nem Önt választjuk ki arra a pozícióra, amelyre jelentkezett, vagy az álláspályázat elbírálását megelőzően Ön úgy dönt, hogy visszavonja jelentkezését, azzal megszűnik az adatkezelés célja. A jelentkezés visszavonása esetén, amennyiben Ön határozottan jelzi számunkra ez irányú kérését, haladéktalanul töröljük az Ön adatait és az önéletrajzát.
 • Amennyiben Ön a pályázat eredményéről történő tájékoztatás alkalmával, illetve a jelentkezés visszavonásával egyidejűleg nem jelzi számunkra kifejezett kérését adatai törlésével kapcsolatban, úgy hozzájárul a pályázati anyagának 24 hónapig történő megőrzéséhez és ahhoz, hogy az Ön képzettségének megfelelő álláshely megüresedése esetén értesítsük Önt a pályázati lehetőségről. A 24 hónap elteltével zároljuk vagy anonímmá tesszük, illetve töröljük az Ön adatait és önéletrajzát.
 • Amennyiben Önt választjuk ki a pozícióra, a továbbiakban a munkavállalóink személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályok szerint járunk el, amelyről a munkaviszony létesítésével egyidejűleg részletesen tájékoztatjuk.

Az adatok megismerésére jogosult személyek:
 • a kiválasztási folyamatban részt vevő HR munkatársak, valamint az adott terület vezetője, akinek a csoportjába történik a kiválasztás, a feladataik ellátásához elengedhetetlenül szükséges esetben, mértékben és ideig.


Az adatkezelés jogalapja: az Ön előzetes és önkéntes hozzájárulása.

A felsoroltaktól eltérő célok esetében kizárólag akkor kezeljük az Ön személyes adatát, ha az adatkezelés céljáról Önt tájékoztattuk, és ahhoz Ön kifejezetten hozzájárult. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Személyes adatait az adatkezelés céljához illeszkedő időtartamig (például az érvényesített követelés behajtásáig, stb.), illetve az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó adóügyi, fogyasztóvédelmi, vagyonvédelmi és más előírások szerinti határidőig kezeljük.

h) Direkt marketing célú adatkezelés

Az adatkezelés célja: a DBH Group portfóliójában szereplő szolgáltatások potenciális üzleti partnerek részére történő ismertetése, gazdasági reklámok, hírlevelek küldése közvetlen üzletszerzés céljából.

Az adatkezelés jogalapja: tekintettel arra, hogy a direkt marketing levelek kizárólag a természetes személynek nem minősülő potenciális céges üzleti partnerek elektronikus kapcsolattartási címek (természetes személy nevét tartalmacó e-mail-cím) esetében az adatkezelésünk jogalapja a gazdasági tevékenység végzéséhez, a közvetlen üzletszerzéshez fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pont).

A kezelt adatok köre: elektronikus kapcsolattartási cím (e-mail-cím).

Az adatok forrása: az Opten Informatikai KFT-től vásárolt direkt marketing adatbázis.

Az adatkezelés időtartama: az érintett természetes személy tiltakozásának benyújtásáig. Ha ugyanis az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezelhetjük.

A jogalapra tekintettel elvégzett érdekmérlegelési teszt eredményeként megállapítottuk, hogy az adatkezeléshez fűződő jogos érdekünkkel szemben az érintettek érdeke nem élvez feltétlen elsőbbséget, az adatkezelés nem korlátozza az érintett magánszféráját.

5. Társaságunk portálján keresztül történő adatok megosztásának kezelése

a) Hírlevél szolgáltatás

A Portálon lehetőséget biztosítunk hírlevére történő feliratkozásra. Kizárólag abban az esetben küldünk Önnek hírlevelet, ha Ön a Portálon található jelölőnégyzet bejelölésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy hírlevelet küldjön Önnek.

A hírlevél küldő szolgáltatás igénybevételéhez az Ön alábbi adatait kezeljük:
 • teljes név
 • e-mail cím

Az adatkezelés célja: Önt, mint a hírlevélre feliratkozó felhasználót folyamatosan tájékoztassuk az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos legfrissebb hírekről és információkról.

Ön a hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben az általunk vezetett nyilvántartásból haladéktalanul töröljük az Ön adatait.

A visszavonó nyilatkozatot megteheti:
 • a hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön előzetes, önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

b) Kapcsolatfelvétel kezdeményezése a Portálon keresztül

A Portálon lehetőséget biztosítunk arra, hogy meghatározott adatok megadásával kezdeményezze velünk a kapcsolatfelvételt.

A kapcsolatfelvétel kezdeményezéséhez szükséges személyes adatok:
 • teljes név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • rövid szöveges üzenetben esetlegesen megadott egyéb személyes adat

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön előzetes és önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: az irattárazási szabályzat szerint.

c) Cookie-k alkalmazása

A Portál böngészése során cookie-kat, más néven sütiket, azaz kisméretű egyedi szöveges információs fájlokat helyezünk el az Ön számítógépének böngészőjében. Társaságunk honlapjának látogatói részére a cookie kezelésről szóló tájékoztató a www.dbh-group.com oldalon érhető el a „Cookie Tájékoztató” linken.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön előzetes, önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

d) Naplóállományok (logfile-ok)

A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:
 • az Ön számítógépének dinamikus vagy statikus IP-címe
 • az Ön számítógépének beállításaitól függően az Ön által használt böngésző és az operációs rendszer típusa
 • az Ön weboldallal kapcsolatos aktivitása
Az adatkezelés célja: Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használjuk fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.

A fenti adatok az Ön azonosítására nem alkalmasak és azokat egyéb személyes adatokkal nem kapcsoljuk össze.

Az adatkezelés időtartama: a naplóállományok a mindenkor érvényes IT Információbiztonsági szabályzatban meghatározott idő elteltével törlésre kerülnek.Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Önhozzájárulása alapján kezelhetünk.

Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Ön azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Biztosítjuk az Ön számára, hogy a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezelünk, ideértve az Önnel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

6. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

A szolgáltatások teljes körű megvalósításához bizonyos személyes adatokat az harmadik fél részére – ideiglenes jelleggel – a szükséges hozzájárulás megadása esetén – adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából – átadjuk, így különösen:
 • A Portál független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében igénybe vesszük a Google Anatitycs szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.

A Portál használatával igénybe vételével Ön hozzájárulását adja az adatainak Google általi feldolgozásához.
 • Szerverszolgáltató adatai: Neostratus Zrt., 4025 Debrecen, Arany János u. 55.

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a fentiekben felsoroltakon kívül további adatfeldolgozókat vegyünk igénybe azzal, hogy a további adatfeldolgozók nevét és címét a legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor a felhasználók számára hozzáférhető módon közzétesszük.

7. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATTOVÁBBÍTÁS

Biztosítjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek jogosultak megismerni – a feladataik ellátásához szükséges mértékben -, magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. Továbbá a társaság képviseletét ellátó jogtanácsos vagy ügyvéd szintén megismeri a személyes adatait, ha az Önnel kapcsolatos ügy jogi eljárást, illetve jogi véleményezést igényel.

A hatóságoktól (rendőrség, bíróság, ügyészség, adóhatóság, NAIH), valamint a nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező megkeresések alkalmával a törvény erejénél fogva köteles vagyunk kiadni az általunk kezelt személyes adatokat. Az irattárazásra vonatkozó jogszabályok és a belső iratkezelési szabályzatunk alapján az Ön személyes adatait tartalmazó ügyet, amennyiben az nem selejtezhető, a megőrzési idő elteltét követően átadjuk az illetékes Levéltár számára.

Az adatvédelmi kötelezettségek teljesítésére felhívjuk minden olyan harmadik fél figyelmét, akinek az adatokat továbbítjuk vagy átadjuk.

8. A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK

Azon saját alkalmazottaink, megbízottaink és egyéb közreműködőink, akiknek munkakötelezettségeik teljesítéséhez vagy az általuk elvégzendő feladat ellátásához a kezelt adatok megismerésére szükségük van. Kötelesek vagyunk biztosítani, hogy az általunk kezelt adatok megismerésére jogosultak mindenkor betartsák a jelen adatkezelési tájékoztatóban, valamint az irányadó jogszabályokban foglalt előírásokat.

9. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Ön által megadott személyes adatok tárolásához más cég szolgáltatását nem vesszük igénybe. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelésünkben lévő személyes adatok védjük, és megakadályozzuk azok véletlen megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, illetve jogosulatlan megváltoztatását.

10. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Ön a DBH Group B.V. felé (levélben: 1027 Budapest Kacsa utca 15-23. 5.em – mailben: gdpr@dbh-group.com ) az alábbi témájú kérelmeket terjesztheti elő:

10.1 Tájékoztatás kéréséhez való jog

(1) Az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az erre irányuló kérelme benyújtásától 25 napon belül írásban- ideértve az elektronikus utat is- tájékoztatjuk az általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

(2) A tájékoztatás díjmentes. Ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre is figyelemmel megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

a) észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy b) megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása minden esetben a Társaságot terheli.

10.2 Törléshez vagy zárolttá tételhez való jog

(1)Kötelesek vagyunk törölni a személyes adatot, ha

a) kezelése jogellenes;

b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, vagy kéri az adatainak törlését és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) az adat törlését a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

(2)Törlés helyett zároljuk a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben a kért személyes adat törlése fizikailag nem kivitelezhető, akkor az adatot anonimizálni kell.

10.3 Hozzáféréshez való jog

(1) Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés célja

b) az érintett személyes adatok kategóriái

c) azok a címzettek, akikkel/amelyekkel közöltük vagy fogjuk közölni a személyes adatait, különös tekintettel a harmadik országbeli címzettekre, illetve nemzetközi szervezetekre

d) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, akkor melyek ezen időtartam meghatározásának szempontjai

e) az Ön azon joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ

(2) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk a rendelkezésére, kivéve, ha Ön másként kéri.

10.4 A helyesbítéshez való jog

(1) Kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

(2) Amennyiben a valóságnak megfelelő vagy a kiegészítő adat nem áll rendelkezésre, kiegészítő nyilatkozat útján végezzük el a helyesbítést és kiegészítést.

10.5 Tiltakozáshoz való jog

(1) Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag jogi kötelezettségünk teljesítéséhez vagy a mi vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

(2) Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak eredményéről írásban tájékoztatjuk Önt.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, kötelesek vagyunk megszüntetni az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha a 15 napos határidőt elmulasztjuk, a döntés ellen – annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

10.6 Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

(2) Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

10.7 Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható – ha ez technikailag megvalósítható – formátumban megkapja, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban tájékoztatjuk a kérelem elutasításáról, annak ténybeli és jogi indokairól.

Az Ön jelen 10. pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Ön vagy mások jogainak védelme érdekében.

11. JOGORVOSLAT

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e- mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel: 06(1)391-1400, honlap: www.naih.hu). Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az DBH Group B.V. ellen.

Kérjük azonban, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel elsősorban társaságunkat, az DBH Group B.V.-t keresse fel, a megadott elérhetőségek egyikén.

Jelen tájékoztatót az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU Rendelettel (a továbbiakban: GDPR) összhangban alakítottuk ki, és ennek alkalmazását a törvényben szabályozott adatok kezelése során kötelező érvényűnek tekintjük magunkra nézve.