Költségtérítés az apák pótszabadsága után

Költségtérítés az apák pótszabadsága után

Bár időről-időre megjelenik a kérdés szakmai oldalakon, folyóiratokban, azonban a vállalkozások nagy része nincs tisztában azzal, hogy lehetősége van az általa foglalkoztatott, gyermeke születése estén járó pótszabadságra jogosult apa után visszaigényelni a távollétre járó díjat és annak járulékait.

Az apáknak adható pótszabadság költségtérítéséről a 350/2014. (XII. 29) Korm. rendelet rendelkezik. A rendelet hatálya az Munka tv. hatálya alá tartozó munkáltatókra és az általuk foglalkoztatott gyermek születése esetén járó pótszabadságra jogosult apákra terjed ki. Gyermek születése esetén az apát 5 nap pótszabadság illeti meg, amelynek idejére távolléti díjat kell fizetni. A kifizetett távolléti díj és a munkáltatói közteher összege a munkáltató részére a központi költségvetésből kerül megtérítésre (ha a munkáltató ezt igényli).

A munkáltató a költségtérítést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon évente 4 alkalommal – március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig, valamint december 31-éig – kérelmezheti. A munkáltató által kifizetett távolléti díj és annak közterhei legkésőbb a kifizetéstől számított 3 évig számolhatók el (vagyis 2017-ben még a 2015-ben vissza nem igényelt összegek kifizetése kérhető). Fontos, hogy költségtérítési igényt alátámasztó dokumentáció teljes legyen, mivel a helyszíni ellenőrzéseken ezeket vizsgálják!

Pótszabadság igénybevételéhez:

  • a munkavállalónak be kell mutatnia a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát,
  • illetve írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szülői felügyeletet gyakorló vérszerinti vagy örökbefogadó apa szülői felügyeleti jogát a bíróság nem szünetelteti, vagy nem szüntette meg.

Mivel az igénybevételi jogosultságot ellenőrizhető módon, írásban kell dokumentálni, így a munkáltató jogosult a bemutatott okiratról másolatot készíteni.

A munkáltatónak az igénybevett pótszabadságokról nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza:

  • az igénybe vevő nevét,
  • a ténylegesen igénybe vett napok számát,
  • a ténylegesen igénybe vett napok időpontját,
  • a távoléti díj kiszámításának módját,
  • a távolléti díj összegét és
  • a számított közterheket.

A nyilvántartáshoz mellékelni kell az születési anyakönyvi kivonat másolatát és a szülői jogokról szóló nyilatkozatot. Ezeknek megőrzése a munkáltató feladata és a számviteli bizonylatokra vonatkozó előírások figyelembevételével történik. A fentieken túl érdemes egy igazolást kiállítani arról, hogy az apa a megadott időpont(ok)ban ténylegesen igénybe vette a gyermek után járó pótszabadságot.

A pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítése iránti kérelmet a Magyar Államkincstárnak az igénylő szék-vagy telephely szerinti illetékes területi szervéhez kell benyújtani. A kérelmet alátámasztó dokumentációt nem szükséges benyújtani, azonban azoknak rendelkezésre kell állnia egy esetleges helyszíni ellenőrzés esetén.

A MÁK ellenőrzi az apát megillető pótszabadság alapján járó kifizetett és elszámolt távolléti díj és közteher nyilvántartását, annak jogszerűségét, elszámolását. Az ellenőrzés a kifizetést megelőzően írásbeli dokumentumok alapján (szükség esetén helyszínen) történik.

A Kincstár a benyújtási határidőt követő 15 napon belül gondoskodik a kimutatott összeg átutalásáról.

A jogosultság hiányában, illetve magasabb összegben elszámolt összeg megtérítéséről az MÁK fizetési meghagyással intézkedik. A fizetési meghagyás ellen kereset benyújtásnak van helye. A kereset elbírálásának a vitatott összeg erejéig a végrehajtásra halasztó hatálya van.

Szarvas Attila
// ADDED ON 2017.04.21. by Enzo Angiulli